INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I

SILKEBORG BOLDKLUB, Søholt Parkvej 6:

Torsdag d 23.11.2023, kl. 19.30, Jvf. vedtægternes § 6. (uddrag nedenstående).

                                                                                                                                                                                                                           Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af Kasserer
  Lars Falbe er på valg som kasserer, og modtager genvalg.
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Esper Poulsen er på valg, modtager ikke genvalg.

Der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem.

Rune Haaning og Klaus Degnbol ønskes bekræftet som bestyrelsesmedlemmer af generalforsamlingen for to år.

 • Valg af revisor og revisor suppleant
 • Valg af fanebærer
 • Eventuelt

Pbv

Vagn Larsen, formand.