Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
4. Fastsættelse af kontingent
a. Forslag om månedlig kontingentbetaling
5. Behandling af indkomne forslag
a. Sammenlægning af SB og DTKF
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af fanebærer
10. Eventuelt

Der er lukket for kommentarer.