Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af fanebærer
10. Eventuelt

Der er lukket for kommentarer.