LOVE OG VEDTÆGTER FOR SILKEBORG BOLDKLUB

§ 1
Foreningens navn er Silkeborg Boldklub
Foreningens mærke er SB og foreningens farver er gul trøje, blå shorts samt blå strømper.

§ 2
Silkeborg Boldklubs formål er at tilbyde breddefodbold for alle børn og voksne, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbredde kendskabet til breddefodbold.
Gennem fodbolden skal det enkelte medlem have mulighed for at udvikle sig både menneskeligt og socialt, samt udvikle lyst til at engagere sig og tage et medansvar i Silkeborg Boldklub.

§ 3
Enhver, der opfylder Dansk Idræts Forbunds amatørbestemmelser, kan optages som aktivt medlem i foreningen. Som passivt medlem kan alle optages i foreningen. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Bestyrelsen kan efter anmodning fra medlemmer nægte at optage en person som medlem. Vedkommende har i så fald krav på at blive gjort bekendt med årsagen til nægtelsen.

Ligeledes kan bestyrelsen udelukke et medlem, der skader foreningens interesser ved personlig optræden eller handling. Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig optræden, kan blive idømt karantæne. Karantænens varighed fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til forseelsens art. Grov usportslig eller anden uønsket optræden kan medføre eksklusion af klubben. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Nye medlemmer kan på forlangende til klubbens kasserer få et eksemplar af foreningens love og vedtægter udleveret. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret på foreningens generalforsamling, dog har passive medlemmer i bestyrelsen stemmeret.

Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen og oplyses på den førstkommende generalforsamling.

§ 4
Kontingent fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling. Restance med betaling af kontingent udover 3 måneder, såvel for aktive som passive medlemmer, medfører sletning som medlem af foreningen.
Såfremt en person, der er slettet som medlem som følge af kontingentrestance, igen ønsker at blive optaget som medlem, skal restancen indbetales.

§ 5
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Der afholdes hvert år 2 generalforsamlinger. En ledelsesmæssig i oktober/november måned og en økonomisk i februar/marts.
Foreningen regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskabet godkendes til generalforsamling i tidsrummet 15. februar til 15. marts året efter regnskabets afslutning.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Afstemninger ved møder og generalforsamlinger sker ved almindelig stemmeflerhed. Hvis stemmerne er lige er formandens stemme afgørende. Sager af større vigtighed sættes under skriftlig afstemning, når formanden finder det fornødent, eller når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det før afstemningen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Enhver generalforsamling skal indvarsles 8 dage forud for afholdelsen ved opslag i klubhuset samt
på klubbens hjemmeside.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stk. stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag (kræver ikke godkendelse af generalforsamlingen).
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (kun når denne er på valg)
7. Valg af kasserer (kun når denne er på valg)
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Valg af fanebærer
11. Eventuelt

Dagsorden for generalforsamling i februar/marts med forelæggelse af regnskabet skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stk. stemmetællere
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
3. Eventuelt

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 8
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de ulige år.
Generalforsamlingen vælger ligeledes en revisor samt en revisorsuppleant for eet år ad gangen.
Klubbens fanebærer vælges også på generalforsamlingen for eet år ad gangen.
For alle valgene gælder det, at genvalg kan finde sted.
Bestyrelsens konstituerer sig med næstformand og sekretær samt 3 menige medlemmer.

§ 9
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst én udover halvdelen er til stede, heriblandt formanden Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Foreningens daglige forretningsførelse varetages af kassereren, der har fået tildelt prokura. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån i foreningens navn, kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 10
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11
Beskadiger et medlem med vold eller uorden nogle af foreningens ejendele, er vedkommende medlem pligtig at yde fuld erstatning herfor. Ingen medlemmer har ret til at udlåne eller på anden måde borttage nogle af foreningens ejendele eller redskaber uden bestyrelsens tilladelse.

§ 12
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler ”Idrætten i Silkeborg”.

§ 13
Hermed ophæves alle tidligere gældende love og vedtægter.